Colofon

Het Deltaprogramma 2016 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.

Uitvoering
Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie
VormVijf, Den Haag
Zimpa, Den Haag

Coördinatie en begeleiding
Tessa Haan Projectbegeleiding, Almere

Tekstredactie/advies
Marieke Bos, Den Haag

Tekstcorrectie
Ellen Segeren, Den Haag

Fotografie
Hondsbossche en Pettemerzeewering: Siebe Swart
Eemshaven-Delfzijl: Tineke Dijkstra
Amsterdam, dak Zuidpark: Tineke Dijkstra
Katwijk: Jan Brantjes
Flevoland: Theo Bos
Deventer, de Worp: Mischa Keijser
Markermeerdijk-Uitdam: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Borssele: Marcel Kentin

Cartografie en verbeelding
Concept en uitvoering: Ministerie IenM, DG Ruimte en Water, Delta Ontwerpplatform/Posad Spatial Strategies 
Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu (op basis van het materiaal van het Deltaprogramma 2013, waarin ook de complete bronnenlijst te vinden is)

Bronnen kaarten en figuren
Kaart 1 Deltaprogramma in Kaart
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-generaal Ruimte en Water

Kaart 2 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2016-2021
Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directoraat-generaal Ruimte en Water

Kaart 3 Zoetwaterprojecten
Bestuurlijke rapportage van zoetwater 2014-2015

Figuur 1 Financiering waterschapskeringen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Hoogwaterbeschermingsprogramma Programmarapportage

Figuur 2 Het voortrollend karakter van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Hoogwaterbeschermingsprogramma Programmarapportage

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater om grote schade te voorkomen en onze steden en dorpen zo in te richten dat deze klimaatbestendig worden.

 

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Minister van IenM, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

 

Acht gebieden werken aan de verdere uitwerking en uitvoering van de strategieën van het Deltaprogramma. Deze gebieden beslaan heel Nederland en zijn:

 • Rijnmond-Drechtsteden
 • Zuidwestelijke Delta
 • IJsselmeergebied
 • Rijn
 • Maas
 • Kust
 • Waddengebied
 • Hoge Zandgronden

 

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van: 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

 

September 2015

 

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.
Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.

Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.

Het vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.
Het vijfde Deltaprogramma verscheen op 16 september 2014.

Dit zesde Deltaprogramma verscheen op 15 september 2015.

 

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon