Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater

Kennisagenda zoetwater: belangrijkste onderzoeksthema’s

Het programmabureau heeft in samenwerking met Rijk en regio een inventarisatie uitgevoerd naar kennisvragen die van belang zijn bij het realiseren van de deltabeslissing. Uit de inventarisatie blijkt dat de belangrijkste kennisvragen zijn te vatten in zes onderzoeksthema’s, die de basis vormen voor de kennisagenda Zoetwater: 

1. Doorontwikkeling hydrologisch modelinstrumentarium
Om de zoetwateropgave goed in beeld te brengen is een hydrologisch instrumentarium dat de watervraag en waterbeschikbaarheid onder verschillende omstandigheden in beeld brengt essentieel. De komende jaren wordt het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) verder ontwikkeld in samenspraak met (potentiële) gebruikers.

2. Doorontwikkeling economisch modelinstrumentarium
Voor toekomstige besluitvorming en onderbouwing van de voorzieningenniveaus is het belangrijk om de kosten en baten van de beoogde maatregelen in beeld te hebben om goed onderbouwde, maatschappelijk verantwoorde keuzes te kunnen maken. Komende tijd wordt met name verder gewerkt aan het verbeteren van het in beeld brengen van de baten van maatregelen. 

3. Ontwikkelen watersysteemkennis
Voor besluitvorming over inzet van maatregelen en uitwerking van het voorzieningenniveau is gedegen kennis van het watersysteem van groot belang. Er zijn systeemstudies gestart voor de Rijn-Maasmonding (verzilting) en voor het IJsselmeergebied om watersysteemkennis in deze gebieden verder te ontwikkelen. 

4. Omgaan met  (lange) termijn veranderingen
Uitgangspunt van de zoetwaterstrategie is adaptief deltamanagement. Inzet van maatregelen hangt onder andere af van klimaatontwikkelingen en ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied. Het onderzoek ‘Onderzoek naar signposts en triggers voor adaptief deltamanagement’ genereert kennis over hoe de uitvoering van de zoetwaterstrategie in tijd en omvang gepland en ingepast gaat worden (knikpunten). 

5. Bepalen van hydrologische effectiviteit van regionale maatregelen
Een belangrijke kennisvraag is hoe de hydrologische effectiviteit van met name de regionale maatregelen in beeld kan worden gebracht. Deze kennis is essentieel voor de uitvoering van maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater, voor het ontwikkelen van de voorzieningenniveaus en voor verdere besluitvorming. Rijkswaterstaat werkt aan een plan van aanpak om deze kennisvraag te beantwoorden.

6. Governance
Kennisvragen rond governance spelen vooral een rol bij de uitwerking van het Deltaplan Zoetwater. De komende tijd worden governancevraagstukken met betrekking tot voorzieningenniveaus en ‘slim watermanagement’ verder verkend. In 2016 wordt geëvalueerd of aanpassingen in de governance van het deelprogramma zoetwater wenselijk zijn.

Het Programmabureau werkt aan een overzicht van projecten die binnen deze onderzoeksthema’s worden uitgevoerd. De kennisagenda Zoetwater zal jaarlijks worden geactualiseerd. Hiervoor wordt vanaf najaar 2015 een jaarlijkse kennisdag georganiseerd. 

Het onderzoek voor zoetwater wordt in samenhang met de kennisactiviteiten van het Deltaprogramma als geheel uitgevoerd, zoals de systematiek ‘meten, weten, handelen’. Het zoetwaterprogramma zoekt ook verbinding met het meerjarig Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), bijvoorbeeld voor ‘slim watermanagement’.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon