Het Deltaplan Waterveiligheid omvat alle waterveiligheidsmaatregelen van het Deltaprogramma: grote uitvoeringsprogramma's, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma; grote projecten, zoals de versterking van de Afsluitdijk; maar ook kleinere projecten en onderzoeken. Dit hoofdstuk beschrijft de voortgang ten opzichte van DP2015.

 
3.1

Inleiding

Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater

Het Deltaprogramma biedt in de jaarlijkse rapportage een overzicht en beschrijving van alle geprogrammeerde en te programmeren maatregelen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening, de twee hoofdopgaven van het Deltaprogramma. Deze zijn samengebracht in het Deltaplan Waterveiligheid (hoofdstuk 3) en het Deltaplan Zoetwater (hoofdstuk 4).

Het is namelijk de wettelijke taak van de deltacommissaris jaarlijks een voorstel uit te brengen voor het Deltaprogramma, dat “onderzoeken, maatregelen en voorzieningen” voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening bevat. Het voorstel is voor de eerste zes jaar in detail en voor de daaropvolgende twaalf jaar indicatief en biedt een doorkijk naar 2050 en verder (conform art. 4.9 lid 5 in de met de Deltawet gewijzigde Waterwet).

De programmering in het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater vindt in samenhang plaats om synergie te waarborgen. De deltacommissaris bewaakt de samenhang en ziet toe op de voortgang van de uitvoering. De minister van Infrastructuur en Milieu draagt de politieke verantwoordelijkheid voor de maatregelen en bijdragen van het Rijk.

Opbouw Deltaplan Waterveiligheid

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens de voortgang van de in DP2015 geprogrammeerde onderzoeken, de uitwerking van nieuw (toets- en ontwerp)instrumentarium en de voorbereiding op nieuwe projecten. Vervolgens wordt ingegaan op de programmering 2016-2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarna volgt een overzicht van de overige geprogrammeerde maatregelen, ingedeeld in verkenningen, planuitwerkingen en realisaties en tot slot beheer, onderhoud en vervanging.


nieuwe projecten

Meer informatie over de geprogrammeerde onderzoeken is te vinden in paragraaf 4.2 van DP2015.

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderzoeken, projecten en uitvoeringsprogramma’s en de paragraaf waarin ze aan bod komen. De planning en fasering van de projecten is weergegeven in tabellen.

De geprogrammeerde projecten en uitvoeringsprogramma’s worden in dit hoofdstuk niet alleen beschreven, maar in tabellen is ook informatie opgenomen over de planning en fasering van de projecten. Tevens zijn de projecten in kaart gebracht: ‘Deltaprogramma in kaart’ (kaart 1) biedt een overzicht van alle maatregelen die in 2016 in uitvoering, voorbereiding of onderzoek zijn. De nummering en de gebruikte kleuren in de kaart komen overeen met de nummering en kleuren in de tabellen van dit hoofdstuk.


De nummering en de gebruikte kleuren in de kaart komen overeen met de nummering en kleuren in de tabellen van dit hoofdstuk.

Deze kaart geeft ook de afgeronde projecten weer. Informatie over afgeronde projecten is te vinden in ‘Water in beeld’, Kamerstuk 27625, nr. 338.

De onderzoeken, maatregelen en voorzieningen van het Deltaprogramma worden (gedeeltelijk) bekostigd uit het Deltafonds en in een enkel geval uit begrotingshoofdstuk XII, de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Waar van belang zijn ook regionale maatregelen zonder rijksbijdrage in dit hoofdstuk opgenomen. Per project of uitvoeringsprogramma wordt informatie over het beschikbare budget gegeven. Een nadere analyse en duiding over de financiële middelen en opgaven van het Deltaprogramma is opgenomen in hoofdstuk 5, Het Deltafonds.

De gegevens in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2016 van het Deltafonds, het MIRT Projectenboek 2016 en – waar van toepassing – de beschikbare voortgangsrapportages. In deze documenten is aanvullende informatie te vinden over de genoemde projecten en de bekostiging.

Tabel 2

Projecten en uitvoeringsprogramma’s in het Deltaplan Waterveiligheid

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon