3.5

Planuitwerkingen

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is ruim 80 jaar oud en is een van de grote iconen van het Nederlandse werk aan de delta. Het omvangrijke – € 849 miljoen – project Afsluitdijk werkt aan dijkversterking en het vergroten van de afvoercapaciteit. De dijk wordt over de hele lengte overslagbestendig. De spui- en schutsluizen worden versterkt. De afvoercapaciteit wordt vergroot door pompen te plaatsen in enkele spuikokers van het spuicomplex bij Den Oever. Ontwikkelkansen voor functies als recreatie, natuur en het opwekken van energie worden integraal meegenomen binnen dit project. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Rijkswaterstaat bereidt de realisatie van het project voor in overleg met de provincies Fryslân en Noord-Holland en met de gemeenten Sudwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen. Nog in 2015 volgt de projectbeslissing en in 2017 start de realisatiefase, waarna de werkzaamheden naar verwachting in 2022 worden afgerond (zie tabel 5).


Afsluitdijk
Tabel 5

Programmering maatregelen Afsluitdijk

WaalWeelde

In WaalWeelde werken regionale partijen, Rijk, bedrijven en burgers onder regie van de provincie Gelderland samen aan een veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal.


WaalWeelde

Het Rijk en de provincie Gelderland investeren ieder € 30 miljoen in deze kansrijke projecten. Hiermee worden in ieder geval de projecten bij Heesselt en Hurwenen uitgevoerd. Het project voor de Hurwenensche uiterwaard is in uitvoering. Van het project Heesseltse uiterwaard, dat van oorsprong hoort bij het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), wordt de realisatie voorbereid. Voor de Beuningse uiterwaard wordt onder regie van de provincie een plan uitgewerkt. Daarnaast werken rijk en regio samen aan een duurzaam en effectief beheer van de uiterwaarden (zie tabel 6).

Tabel 6

Programmering maatregelen WaalWeelde

Legger Vlieland en Terschelling

Op Vlieland ligt een deel van de bebouwing buitendijks. In het verleden is toegezegd dat de betreffende woonwijk binnendijks wordt gebracht door de primaire waterkering te verleggen. Ook Terschelling wil graag een aangepaste ligging van de primaire waterkering. Om aan de wensen van de gemeenten en de provincie Fryslân tegemoet te komen, is het Rijk een onderzoek gestart naar de mogelijke oplossingen voor de ligging van de primaire waterkering. In 2012 is de voorkeursbeslissing genomen. Besloten is om de primaire waterkeringen op Vlieland en Terschelling gedeeltelijk zeewaarts te verleggen. In 2013 is gestart met de planuitwerking. In samenspraak met de gemeenten Vlieland en Terschelling en de provincie Fryslân vindt een gedetailleerde uitwerking van de voorkeurstracés plaats. De projectbeslissing wordt in 2015 genomen. Na aanpassing van de bijlagen van de Waterwet kan de realisatie beginnen. Het project wordt in 2016 afgerond.


Legger Vlieland en Terschelling

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Budget: maximaal € 123 miljoen van het Rijk, inclusief € 10 miljoen uit het budget voor Maaswerken  en € 75 miljoen van de provincie Limburg en de gemeente. De bijdrage van het Rijk is bestemd voor de waterveiligheidsdoelstellingen. Het gehele gebiedsplan is geraamd op € 210 miljoen (prijspeil 2011).


Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Ooijen-Wanssum ligt op de westoever van de Maas in Noord-Limburg. Hier ligt een oude Maasarm van 10 kilometer die een belangrijke rol speelt bij de afvoer van hoogwater op de Maas. Na de overstromingen van 1993 en 1995 is besloten kaden in dit gebied aan te leggen, met een beschermingsniveau van ongeveer 1:50 per jaar (Deltaplan Grote Rivieren). Deze kaden leiden tot een flessenhals in de rivier waardoor de doorstroming wordt belemmerd. Dit zorgt voor opstuwing. 

Het project bestaat voor het onderdeel waterveiligheid uit het aanleggen en verbeteren van primaire keringen en rivierverruimende maatregelen (reactiveren van de Oude Maasarm en aanleg van twee hoogwatergeulen). Dit project levert ook een belangrijke bijdrage aan de langetermijndoelstelling voor waterveiligheid, doordat waterstanddaling ontstaat in het gebied zelf en bovenstrooms tot bij Roermond.

In november 2011 hebben het Rijk, de provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei de bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas gesloten. Hierna is de verkenning gestart, die in 2012 is afgerond. In november 2012 is vervolgens een voorkeursbeslissing genomen, bekrachtigd door een bestuursovereenkomst tussen alle betrokken partijen. De projectbeslissing is voorzien in het voorjaar van 2016 en de start van de werkzaamheden wordt verwacht medio 2017. In 2020 zal het beschermingsniveau van 1:250 per jaar gerealiseerd zijn.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon