3.4

Verkenningen

Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

De in 2014 opgeleverde ontwerp-rijksstructuurvisie bevat een ontwikkelperspectief dat uitgaat van het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zou daardoor weer zout worden. Verdere uitharding van de financiering van de hiertoe benodigde maatregelen is nodig om de rijksstructuurvisie definitief te kunnen vaststellen. De betrokken overheden hebben hiertoe in maart 2015 een (eerste) bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer getekend.


Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Zandhonger Oosterschelde

Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering stroomt er, zoals voorzien, minder water in en uit de Oosterschelde. Omdat de getijdengeulen te groot zijn voor de kleinere hoeveelheid water, stroomt het water langzamer dan voorheen en heeft het onvoldoende kracht om sediment te verplaatsen van de geulen naar het intergetijdengebied. De afbrekende krachten werken nog wel, maar de opbouwende krachten niet meer. Dit proces staat bekend als ‘zandhonger’ en vormt een bedreiging voor de langetermijnwaterveiligheid van het gebied en voor de natuur-, de landschaps- en de recreatiewaarde van dit Natura 2000-gebied. 


Zandhonger Oosterschelde

Momenteel erodeert zo’n 50 hectare intergetijdengebied per jaar. De verwachting is dat van de huidige 11.000 hectare intergetijdengebied rond 2060 nog circa 7.000 hectare resteert en in 2100 minder dan 5.000 hectare.

Rijkswaterstaat is in 2007 gestart met een MIRT-verkenning, bestaande uit praktijkproeven voor de aanpak van de zandhonger. Hieruit blijkt dat de effecten van de zandhonger in de Oosterschelde het beste worden bestreden met zandsuppleties op intergetijdengebieden. Het bestuurlijk overleg (BO) MIRT Zeeland heeft in 2014 ingestemd met de ontwikkelde voorkeursaanpak, waarbij de zandhonger wordt bestreden met het suppleren van zand op intergetijdengebieden. Op korte termijn is de aanpak van de Roggenplaat het meest urgent, omdat de oppervlakte en de hoogte van deze plaat snel afnemen. De voorziene uitvoeringsperiode is 2017-2018. 

De aanpak van andere locaties is volgens de MIRT-verkenning minder urgent en is aan de orde vanaf 2025. Deze locaties worden ondergebracht in het bredere MIRT Onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde, dat op grond van het Deltaprogramma 2015 is gestart (project 113).

De kosten van de aanpak van de Roggenplaat zijn begroot op € 12,3 miljoen. De provincie Zeeland, Natuurmonumenten, Nationaal Park Oosterschelde en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben gezamenlijk een financieringsvoorstel uitgewerkt. Het bestuurlijk overleg MIRT Zeeland heeft in het najaar van 2014 ingestemd met het financieringsvoorstel van de planfase en de realisatiefase. De ministeries dragen samen ruim de helft bij. Deze bijdragen zijn taakstellend. De provincie Zeeland, de gemeenten rond de Oosterschelde, Natuurmonumenten en Het Zeeuwse landschap dragen € 5 miljoen bij. Deze regionale bijdrage is inclusief een voorziene EU-subsidie.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon