4.3

Voortgang andere relevante lopende projecten

West-Nederland: Besluit beheer Haringvlietsluizen
Als een klein deel van de Haringvlietsluizen bij vloed op een kier wordt gezet, kunnen trekvissen als zalm en forel de stroomgebieden van de Rijn en Maas bereiken. Dit is onderdeel van het Kierbesluit. Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water binnen kan stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zout wordt. De daar gelegen inlaatpunten van Waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf worden naar het oosten verplaatst, zodat het gebruik van zoetwater uit het Haringvliet niet verandert. Bij een lage afvoer van de Rijn (kleiner dan 1.500 m3/s bij Lobith) gaan de sluizen bij vloed dicht en wordt het Haringvliet zoeter. De provincie Zuid-Holland legt een deel van het nieuwe zoetwatertracé op Voorne-Putten aan in het natuurontwikkelingsproject Beningerwaard. Hierdoor verdubbelt de aanvoer van zoetwater naar het agrarisch gebied, waarmee een robuuste situatie ontstaat. Voor Goeree-Overflakkee legt het waterschap een kanaal en Evides een afzonderlijke pijp aan. Hiermee komt ook een gescheiden aan- en afvoer tot stand, wat voor zoetwater en ecologie robuuster en efficiënter is. De wateraanvoer krijgt hetzelfde niveau als op Voorne-Putten. Realisatie van deze ingrepen start in 2015. In 2018 wordt effectuering van het Kierbesluit voorzien.

Zuidwestelijke Delta: herstel zoet-zoutscheiding in de Krammersluizen

Sinds april 2014 is het innovatieve zoet-zoutscheidingssysteem (IZZS) in een van de jachtensluizen van het Krammersluizencomplex operationeel. Het IZZS is tijdens het recreatieseizoen 2014/2015 in bedrijf geweest en nauwkeurig gemonitord. Parallel hieraan is een advies opgesteld waarin het perspectief voor de inzet van het IZZS op het gehele Krammersluizencomplex geschetst. Het advies – doorgaan met de planuitwerking voor de inzet van het IZZS op het gehele complex – is door het Directieteam van Rijkswaterstaat Zee en Delta overgenomen. In 2015 wordt gestart met de planuitwerking.

Project Noordervaart
Met het project Noordervaart kunnen gebieden die nu al zoetwater uit het hoofdsysteem krijgen, op korte termijn worden voorzien van extra water. Dit is gebleken uit verkennend onderzoek in 2014. Een variantennota brengt in 2015 de verschillende opties in beeld voor de wateraanvoer vanaf de Zuid-Willemsvaart en verschillende opties voor optimalisering van het dwarsprofiel van de Noordervaart. Hiermee kan naar verwachting eind 2015 een voorkeursvariant bestuurlijk worden vastgesteld. In 2016 volgt dan de verdere planuitwerking. Dit project wordt bekostigd uit het beheer- en onderhoudsbudget van Rijkswaterstaat en niet uit het investeringsbudget voor zoetwater en is daarom niet opgenomen in het Deltaplan Zoetwater.

Hoge Zandgronden: behoud huidige wateraanvoer Twentekanalen en renovatie gemaal Eefde
In de uitvoeringsagenda van het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is opgenomen dat de wateraanvoer zoals deze is geregeld in het waterakkoord Twentekanalen en Overijsselse Vecht ook in de toekomst behouden blijft. Aangezien met het verouderde gemaal Eefde de afgesproken hoeveelheden voor de wateraanvoer via de Twentekanalen niet meer kan worden gegarandeerd, is renovatie van het gemaal noodzakelijk. De uitvoering van de renovatie van het gemaal Eefde is gestart en zal in het tweede kwartaal van 2016 gereed zijn. Door deze renovatie zal de wateraanvoer vanuit de IJssel richting Oost-Nederland overeenkomstig het waterakkoord zijn veiliggesteld. De gemaalcapaciteit biedt na renovatie ruimte voor de beperkte uitbreiding van de wateraanvoer die tot 2050 vanuit de regio wordt voorzien. Hiermee is dit onderdeel van de zoetwatervoorziening toekomstproof.

Internationaal: Nieuwe Sluis Terneuzen
Het project Nieuwe Sluis Terneuzen bevindt zich tot 2016 in de planuitwerkingsfase. In 2015 zal naast het ontwerptracébesluit ook het milieueffectrapport uitkomen. Door het grotere volume van de nieuw te bouwen sluis zal de zoutindringing in het kanaal fors toenemen. Vooralsnog zijn geen maatregelen gepland om deze indringing te beperken. In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie verschijnt eind 2015 een gezamenlijk advies over hoe de toenemende verzilting van het kanaal bij het operationeel beheer van de sluizen zo veel mogelijk beperkt kan worden. Eind 2016 is de planuitwerking voltooid en zal de minister het ontwerptracé en de voorkeursvariant vaststellen.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon