4.2

Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)

Voor de periode 2022-2028 is op basis van regionale voorstellen een aantal maatregelen geagendeerd (tabel 13 in DP2015). Het gaat hierbij om een eerste beeld en een voorlopig voorstel voor de tweede tranche van maatregelen, waarover een volgend kabinet een besluit kan nemen. Ook deze lijst met maatregelen is samengesteld op basis van een landelijke investeringsagenda (maatregelen in het hoofdwatersysteem), regionale uitvoeringsprogramma’s van de zoetwaterregio’s en (enkele) uitvoeringsprogramma’s van gebruiksfuncties.

De resultaten van de eerste fase, de uitwerking van het voorzieningenniveau en nader onderzoek zullen de verdere agendering en uiteindelijke programmering voor de tweede fase bepalen.

Vooruitblik programmering na 2028

Voor de middellange (2028-2050) en lange termijn (2050-2100) zijn mogelijke maatregelen opgenomen in de adaptatiepaden bij de voorkeursstrategieën (zie DP2015, figuren 5, 8, 10, 11 en 14). Hierbij is een adaptieve aanpak het uitgangspunt: de daadwerkelijke uitvoering van deze maatregelen en het moment van uitvoering hangen af van klimatologische en sociaal-economische ontwikkelingen. Het doel is steeds voorbereid te zijn op de toekomst en stap voor stap de maatregelen te treffen die nodig zijn. Herijking op basis van nieuwe inzichten kan plaatsvinden via de jaarlijkse programmering, de tussenevaluatie in 2018 en de nieuwe programmering voor de tweede fase in 2021.


de tussenevaluatie in 2018

De tussenevaluatie van het proces, de spelregels, de beschikbare instrumenten om afspraken te borgen en het ambitieniveau als onderdeel van de deltabeslissing Zoetwater (zie DP2015, paragraaf 2.3, Deltabeslissing Zoetwater).

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon