Een veilige en sterke delta vraagt om voortgaande investeringen. Het Deltaprogramma bevat de opgaven en concrete projecten. Het Deltafonds vormt voor deze investeringen het noodzakelijke financiële fundament. Dat fundament staat stevig met een gemiddeld budget van € 1,2 miljard per jaar tot en met 2028. Over de financiële voeding van het Deltafonds in de jaren daarna is nog niet besloten door het kabinet. De deltacommissaris gaat ervan uit dat deze voeding wordt gecontinueerd, gelet op de omvang van de waterveiligheids- en zoetwateropgaven, zodat de bescherming tegen hoogwater blijvend adequaat wordt aangepakt en de zoetwatervoorziening robuuster wordt.

5.1

Inleiding

Het voorliggende DP2016 is een bijstuk bij de Deltafondsbegroting 2016. Dit hoofdstuk legt de verbinding tussen het Deltafonds en het Deltaprogramma door de beschikbare middelen te vergelijken met de verwachte financiële omvang van de opgaven van het Deltaprogramma. Hiermee biedt de deltacommissaris voor het vijfde jaar op rij inzicht in de financiële borging van het Deltaprogramma.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de deltacommissaris in 2011 in DP2012 begonnen met het verschaffen van inzicht in de opgaven van het Deltaprogramma en de financiering daarvan op lange termijn. Jaarlijks heeft hij daarna in de opeenvolgende rapportages van het Deltaprogramma de beschikbare middelen in het Deltafonds in beeld gebracht, met behulp van een recht evenredige extrapolatie ook voorbij de huidige horizon (2028) van het Deltafonds, en vergeleken met de verwachte opgaven voor waterveiligheid en zoetwater tot 2050.

In DP2015 – de rapportage waarin de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën stonden beschreven en waarmee deze aan de Tweede Kamer werden voorgelegd – was deze analyse vrij uitgebreid. Onder verwijzing naar het betreffende hoofdstuk in DP2015 actualiseert de deltacommissaris deze analyse in dit hoofdstuk van DP2016. Achtereenvolgens komen de stand van het Deltafonds, de middelen van de andere partners in het Deltaprogramma en de financiële opgaven van het Deltaprogramma tot 2050 aan bod, waarna de deltacommissaris het hoofdstuk afsluit met een conclusie over de mate waarin het Deltaprogramma financieel geborgd is.


DP2015

Pagina 119-128 in DP2015.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon