2.2.6

Beslissing Zand

Uitgangspunt van de beslissing Zand is dat de zandbalans langs de kust op orde blijft en dat het kustfundament duurzaam in evenwicht is met de zeespiegelstijging. Zo nodig nemen de zandsuppleties daarvoor in omvang toe. Daarnaast is het wenselijk dat zandsuppleties zo veel mogelijk bijdragen aan lokale en regionale doelen voor een economisch sterke en aantrekkelijke kust (meekoppelkansen).

‘Lerend werken’ is een belangrijk onderdeel van de beslissing Zand: pilots uitvoeren, monitoren en onderzoek doen en de resultaten benutten voor nieuwe besluiten. Het noodzakelijke onderzoek naar effectieve en kostenefficiënte inzet van zandsuppleties en de zoektocht naar meekoppelkansen is in volle gang.

Kustgenese II

Bij de uitwerking van de beslissing Zand staat het onderzoekstraject Kustgenese II (‘lerend werken’) centraal. Kustgenese II is een langjarig programma voor kennisontwikkeling met de nadruk op morfologie, ter onderbouwing en verbetering van het huidige en toekomstige kustbeleid. Het doel is om kennisvragen te beantwoorden over langetermijnontwikkelingen in areaalbehoud, kustveiligheid, ecologie en ruimtelijke ordening. Rijkswaterstaat werkt aan een onderzoeksprogramma voor de periode 2015-2020. 2015 staat in het teken van de nadere uitwerking en organisatie van het complete programma Kustgenese II.

Binnen het totale onderzoeksprogramma voor 2015-2020 zijn onderzoeksvragen geprioriteerd over het kustfundament en de uitwisseling in de zeegatsystemen, voor areaalbehoud en voor langetermijn kustveiligheid. Dit betekent dat het Deltafonds hiertoe middelen beschikbaar stelt. Daarnaast moet matching plaatsvinden op onderwerpen die nog niet financieel gedekt zijn. De invulling van deze matching vindt plaats in het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Hier wordt ook besproken bij welke partijen de nog niet-geprogrammeerde onderzoeksvragen uit Kustgenese II, kunnen worden belegd. Voor de kustregio’s zijn hierin vooral het langetermijnkustonderzoek en de vertaling van dynamisch kustbeheer aandachtspunten.

In het najaar van 2015 is bekend welke partners welke nog niet-geprogrammeerde onderzoeksvragen de komende jaren oppakken. Dit zal in Deltaprogramma 2017 terugkomen. 

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon