2.2.4

Deltabeslissing IJsselmeergebied

De deltabeslissing IJsselmeergebied bevat vijf strategische keuzes: de afvoer naar de Waddenzee door een combinatie van pompen en spuien, het waterpeil op het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorraad, optimaal waterbeheer in het regionaal watersysteem, en stimuleren van gebruikers om water efficiënt te benutten. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer tot 2050 gelijk blijft en het vaste streefpeil wordt vervangen voor een bandbreedte waarbinnen het waterpeil mag fluctueren (flexibel peilbeheer). 

Implementatie en uitwerking van de deltabeslissing IJsselmeergebied is gestart. De regionale partijen hebben op 6 maart 2015 een samenwerkingshandvest gesloten: het Pact van het IJsselmeer. Hiermee bevestigen de partijen de wens om in samenspraak en samenhang uitvoering te geven aan de deltabeslissing IJsselmeergebied. De systeemstudie IJsselmeergebied verkent de periode na 2050 en ligt op schema. Wat betreft zoetwater is een plan voor flexibel peilbeheer opgesteld en wordt een bestuursovereenkomst voorbereid.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verkent met de regionale partijen in het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied de mogelijkheden van een gezamenlijk ontwikkelperspectief voor het IJsselmeergebied, gericht op het borgen van integraliteit en ruimtelijke kwaliteit in het IJsselmeergebied en het benutten van meekoppelkansen in de uitvoering van de deltabeslissingen voor dit gebied.

De stappen die zijn gemaakt richting een nieuw peilbesluit, het operationaliseren van flexibel peilbeheer, zoetwatermaatregelen en het klimaatbestendig inrichten van het gebied staan beschreven in paragraaf 2.3.1, Voorkeursstrategie IJsselmeergebied

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon