2.2.5

Deltabeslissing Rijn-Maasdelta

Kern van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta is dat het huidige systeem een goed fundament is voor zowel de waterveiligheid als de zoetwatervoorziening, ook op lange termijn. Het fundament bestaat uit het zandig kunstfundament, dijken, stormvloedkeringen en voldoende ruimte voor de rivier en moet goed worden onderhouden.

Het gebied kent aanzienlijke waterveiligheidsopgaven. Die opgaven vragen om een aanpak met dijkversterkingen en rivier­verruimende maatregelen, maar daarnaast ook ruimtelijke maatregelen ‘achter de dijk’ en verbetering van de rampen­beheersing.

Voor de waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta is het van groot belang hoe het Rijnwater verdeeld wordt over de Waal, de Nederrijn-Lek en de IJssel. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de deltabeslissing Rijn-Maasdelta in de vorm van een vervolgonderzoek naar de afvoerverdeling en maximale rivierafvoeren Rijnstroomgebied. Voor waterveiligheid is in het gebied een aantal keuzes gemaakt. De bestaande afspraken over de afvoerverdeling blijven tot 2050 in stand. Bij afvoeren boven 16.000 m3/s wordt geen extra water over de Nederrijn-Lek afgevoerd. De bescherming tegen hoge waterstanden op zee kan ook op lange termijn in stand worden gehouden met een open-afsluitbare kering in de Nieuwe Waterweg. Tevens vindt nader onderzoek plaats naar de variant zeesluizen in de Nieuwe Waterweg en hoe de Maeslantkering tot aan het einde van haar levensduur (ten minste tot 2070) nog beter kan bijdragen aan de veiligheid (zie paragraaf 2.3.3, Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden). 

Vervolgonderzoek afvoerverdeling Rijntakken

Het vervolgonderzoek naar een mogelijke andere afvoerverdeling na 2050 is erop gericht om uiterlijk in 2017 te kunnen besluiten over de afvoerverdeling na 2050. Er is inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Als eerste stap wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om na te gaan of wijziging van de afvoerverdeling na 2050 überhaupt zinvol is.

Maximale afvoeren Rijnstroomgebied

Voor het berekenen van maximaal mogelijke afvoeren uit het Rijnstroomgebied is in het kader van het project GRADE (Generator of Rainfall And Discharge Extremes) een nieuwe methode ontwikkeld. Deze methode geeft beter onderbouwde inzichten in de kansverdeling, hoogte en vorm van huidige en toekomstige Rijnafvoeren. Voor normen die gaan gelden in het rivierengebied (bijvoorbeeld 1:10.000) wordt met deze methode berekend dat bij Lobith in de huidige situatie afvoeren van circa 15.000 tot 17.000 m3/s op kunnen treden. Bij klimaatverandering volgens het scenario KNMI’06 W+ kan dit toenemen naar circa 16.000 tot 18.000 m3/s in 2050 en 17.000 tot 19.000 m3/s in 2100. Bij aldeze berekeningen is rekening gehouden met de effecten van overstromingen die in Duitsland op kunnen treden. De studies hierover zijn in een afrondend stadium en leiden in 2016 tot beleidskeuzes die verwerkt worden in hydraulische belasting (waterstanden) voor toetsen en ontwerpen in het wettelijk toetsinstrumentarium en in het ontwerpinstrumentarium. 

Sluizen in Nieuwe Waterweg

In het Wetgevingsoverleg Water van 17 november 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van de motie-Geurts toegezegd nader onderzoek te laten uitvoeren naar de variant met sluizen in de Oude Maas en de Nieuwe Maas ter hoogte van Vlaardingen in combinatie met piekberging in de Oosterschelde (variant-Spaargaren). Rijkwaterstaat heeft, in overleg met de initiatiefnemers, een plan van aanpak opgesteld voor het onderzoek voor de uitvoering van deze motie.

Het onderzoek is in februari 2015 gestart en de resultaten en conclusies zijn naar verwachting in november 2015 bekend. Voor het onderzoek is een klankbordgroep ingesteld. Betrokken partijen vanuit het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden en het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta nemen deel aan deze klankbordgroep.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon