2.3.7

Hoge Zandgronden

De Hoge Zandgronden kampen al decennia met droogteproblemen. Centraal in de voorkeursstrategie Zoetwater voor deze gebieden staat de ‘trits’ water conserveren, water aanvoeren en watertekorten accepteren en adapteren. Daarmee wordt ingezet op voorraadvorming en zuinig gebruik. De deltabeslissing Zoetwater en deze voorkeursstrategie vormen de basis voor het uitwerken van voorzieningenniveaus. Er zijn voortvarende stappen gezet in de vorm van twee werkprogramma’s. Daarnaast zijn er vier klimaatpilots gestart.

Werkprogramma’s Hoge Zandgronden

De werkprogramma’s voor de Hoge Zandgronden (Zuid en Oost) voorzien voor de komende zes jaar (2016-2021) in een groot aantal kleinschalige en samenhangende maatregelen die zowel flexibel peilbeheer gericht op conservering als beregening uit grondwater mogelijk maken. Het optimale maatregelenpakket wordt in 2015 samengesteld en van 2016 tot 2021 uitgevoerd in vervolgfasen van dit project. 

In de regio’s Hoge Zandgronden Zuid en Oost is de aanpak om te komen tot voorzieningenniveaus begin 2015 bestuurlijk vastgesteld. De aanpak voorziet in een dialoog tussen overheden en gebruikers en houdt rekening met de publieke taken en zorgplicht voor bijvoorbeeld natuur en drinkwater. De stapsgewijze uitvoering sluit zo veel mogelijk aan bij bestaande gebiedsprocessen, waarbij de uit te voeren stappen afhankelijk zijn van de urgentie en haalbaarheid in een gebied. Regio Zuid is aangehaakt bij ‘slim watermanagement’ met de regionale pilot Wateraanvoer via Maas-Waal Kanaal. In regio Oost haken partijen aan bij de landelijk uitwerking.

Klimaatpilot Hoge Zandgronden
De Klimaatpilot Efficiënt watergebruik Hoge Zandgronden bestaat uit vier onderdelen die gericht zijn op efficiënter watergebruik en een betere benutting van beschikbaar water. Eén onderdeel wordt uitgevoerd in Zuid-Nederland; de andere drie vinden plaats in Oost-Nederland. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost en de Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden zijn initiatiefnemers.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon