2.3.5

Voorkeursstrategie Kust

De voorkeursstrategie Kust schetst het kader voor een duurzaam en evenwichtig kustfundament. Een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust is hierbij gebaseerd op meegroeiconcepten, zoals een multifunctionele duinzone of dijk. Daarmee maakt de veiligheidsopgave integraal deel uit van de ruimtelijke ambities. 

Voor de korte termijn wordt het huidige suppletieprogramma voortgezet om de huidige structurele erosie van de kusttrajecten tegen te blijven gaan (handhaven basiskustlijn). Het signaleren van meekoppelkansen blijft een onderwerp dat in het Landelijk Overleg Kust besproken wordt. Diverse partijen hebben de uitvoering van zeventien aangewezen parelprojecten opgepakt. Dit zijn locaties die zich lenen voor duurzame economische ruimtelijke ontwikkeling in combinatie met waterveiligheid. Informatie over de kustparels is opgenomen op www.kustkennis.nl.

Aanpassing Beleidslijn kust

Een belangrijke actie is het aanpassen van de Beleidslijn kust, zoals reeds opgenomen in de uitvoeringsagenda van de Nationale Visie Kust. Hierdoor kunnen meer ontwikkelingsmogelijkheden langs de kust ontstaan, met behoud van de waterveiligheid en van het kustareaal. 

In het najaar van 2015 wordt een kaart van de Nederlandse kust bij de Beleidslijn kust gevoegd. Deze kaart laat per kustvak zien waar in een gebied hoge dynamiek gewenst is (en bouwwerken niet zijn toegestaan) en waar beperkte dynamiek genoeg is (en maatwerk mogelijk is). De kaart wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is op 1 november 2015 gereed. 


Pilot strand Brouwersdam

Op de Kop van Schouwen wordt als pilot eenmalig een gedeelte van de periodieke zandsuppletie overgeslagen. Het zand dat daardoor vrijkomt wordt benut voor een suppletie op het strand aan de Brouwersdam.  Het overslaan van de periodieke zandsuppletie sluit aan bij het project dynamisch duinbeheer op de Kop van Schouwen. Verstuiving in de zeereep draagt bij aan natuurontwikkeling van de duinen. Door dit lokaal herverdelen van zand ontstaat meerwaarde voor natuur en recreatie, terwijl de veiligheid op orde blijft. Voorwaarden zijn dat de herverdeling niet leidt tot extra beheerkosten en dat de drinkwaterwinning is geborgd.


 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon