2.3.4

Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

Samen toewerken naar een klimaatbestendig veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale Zuidwestelijke Delta: dat is waar overheden, maatschappelijke en private partijen in dit gebied samen aan werken. Het afgelopen jaar zijn weer belangrijke stappen gezet. De voorkeursstrategie heeft voor Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vorm gekregen in de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer en in de bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Voor de Oosterschelde en de Westerschelde wordt de waterveiligheidsstrategie, waarin dijken en zand worden gecombineerd, geconcretiseerd in onderzoeken en pilots. Zoetwatermaatregelen die bijdragen aan een meer klimaatbestendige zoetwatervoorziening zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. Een deel van deze maatregelen is nodig bij een zout Volkerak-Zoommeer. Enkele projecten zijn al in uitvoering.

Waterveiligheidsmaatregelen

Rijk en regio werken nauw samen in de uitwerking van de waterveiligheidsnormering. Met name over de normering van dammen en keringen (zogenoemde B-keringen) en over de normering van de dijken rond het Volkerak-Zoommeer in relatie tot waterberging zijn nadere afspraken gemaakt. Daarnaast werken provincies, gemeenten, waterschappen en Rijk aan het benoemen van meekoppelkansen rond dijkversterkingen in het initiatief Meer Met Dijken Doen en aan het concretiseren van ruimtelijke adaptatie. 

Voor de Oosterschelde is in maart 2015 het MIRT Onderzoek Integrale Veiligheid Oosterschelde gestart naar de optimale combinatie van kering, dijken en zandsuppleties. Dit onderzoek wordt naar verwachting eind 2016 afgerond. 

Voor zowel de Westerschelde als voor Kust en Voordelta zijn kennisvragen opgenomen in de onderzoeksagenda van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en het onderzoeksprogramma Kustgenese II. Innovatieve pilots komen tot stand door samenwerking van overheden en maatschappelijke partijen (zie kader Pilot strand Brouwersdam en paragraaf 3.4. Verkenningen, Zandhonger Oosterschelde).

Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

De ontwerp-rijksstructuurvisie bevat een ontwikkelperspectief dat uitgaat van het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen en in het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zou daardoor weer zout worden. Verdere uitharding van de financiering van de hiertoe benodigde maatregelen is nodig om de rijksstructuurvisie definitief vast te kunnen stellen. De betrokken overheden hebben hiertoe in maart 2015 een (eerste) bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer getekend.

Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta

Als onderdeel van de voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta is een samenhangend pakket met zoetwatermaatregelen ontwikkeld. De meeste zoetwatermaatregelen zijn het afgelopen jaar nader uitgewerkt en er zijn concrete resultaten behaald. 

Rijk en regio hebben in maart 2015 de formele afspraken rond besluitvorming, financiering en uitvoering van deze zoetwatermaatregelen vastgelegd in de bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. Een deel van de zoetwatermaatregelen moet gerealiseerd zijn voordat het Volkerak-Zoommeer zout wordt, en is gekoppeld aan besluitvorming over de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 

Het project Roode Vaart combineert een duurzame zoetwatervoorziening met een kwaliteitsimpuls in het centrum van Zevenbergen. Het project is in vergaande voorbereiding en wordt in 2017 uitgevoerd. Rijk, provincies, waterschap en gemeente financieren het project. Voor de maatregel Doorvoer naar West-Brabant, Tholen en St. Philipsland voeren regionale partijen een optimalisatie-onderzoek uit. De pilot met een innovatief zoet-zoutscheidingssysteem in de jachtensluis van de Krammersluizen levert veel kennis op over de werking van dit systeem. De voorbereidingen om het spaarbekkensysteem Biesbosch robuuster te maken zijn in volle gang. De maatregel alternatieve zoetwateraanvoer Reigersbergsche polder en Oostflakkee zijn geagendeerd voor de tweede fase van het Deltaprogramma 2022-2028.

De drie provincies zorgen voor de uitwerking van het voorzieningenniveau per provincie. Voor de gebieden in Zeeland zonder aanvoer uit het hoofdwatersysteem wordt het voorzieningenniveau ingevuld met de ontwikkeling van innovaties. Voor de Zuid-Hollandse eilanden wordt aangesloten bij de startnotitie van de Zoetwaterregio West-Nederland. In Noord-Brabant is eind 2015 duidelijkheid over de aanpak.

Proeftuin zoetwater Zeeland
De Proeftuin Zoetwater in Zeeland heeft tot doel de zelfvoorzienendheid in zoetwater te vergroten in het deel van Zeeland dat geen externe wateraanvoer kent. De provincie Zeeland treedt op als coördinator voor het programma.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon