Op Prinsjesdag 2014 ondertekenden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk de Bestuursovereenkomst Deltaprogramma. De partijen bevestigen met deze bestuursovereenkomst de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk voor de uitwerking en uitvoering van het beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Hiermee is het Deltaprogramma een nieuwe fase ingegaan: van beleidsontwikkeling naar uitwerking en uitvoering. De succesvolle werkwijze van het Deltaprogramma wordt voortgezet. Partijen werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen. Bij de uitvoering worden ook de maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven betrokken. Dit hoofdstuk schetst de voortgang van de uitwerking en implementatie van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

2.1

Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën

Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben het beleid dat voortkomt uit het Deltaprogramma 2015 verwerkt in hun beleidsplannen of gaan dat op korte termijn doen. Daarmee zijn de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën als beleidsbeslissingen vastgelegd.

Borging Rijk

De tussentijdse wijziging van het Nationaal Waterplan (NWP) heeft het rijksbeleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in het rijksbeleid verankerd. Deze wijziging is op 1 december 2014 door de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. Bij het wetgevingsoverleg in november 2014 heeft de Tweede Kamer steun uitgesproken voor het Deltaprogramma 2015, waarin de voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën zijn gepresenteerd. Na het Algemeen Overleg van 24 juni is ook duidelijk dat de beraadslagingen met de Tweede Kamer over deze tussentijdse wijziging zijn afgerond. Het met de tussentijdse wijziging van het NWP vastgestelde beleid wordt onder het Nationaal Waterplan 2016-2021 gecontinueerd. Het NWP 2016-2021 wordt uiterlijk op 22 december 2015 vastgesteld.

Voor zover de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën betrekking hebben op het beheer door Rijkswaterstaat wordt het rijksbeleid verankerd in het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Uiterlijk eind 2015 stelt de Minister van Infrastructuur en Milieu het BPRW 2016-2021 vast.

Borging provincies

Provincies zijn bezig om de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in provinciaal beleid en structuurvisies te verwerken. Dit gebeurt in de volgende beleidsdocumenten:

 • de Groningse omgevingsvisie
 • het Vierde Waterhuishoudingsplan van de provincie Fryslân
 • het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord-Brabant
 • het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021
 • de Omgevingsvisie en de Structuurvisie Waalweelde West van de provincie Gelderland
 • de revisie van de Overijsselse Omgevingsvisie
 • de partiële herziening van het Omgevingsplan Flevoland
 • de partiële herziening van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
 • de Noord-Hollandse Watervisie 2021
 • het Utrechtse Bodem-, Water en Milieuplan
 • de Omgevingsvisie Drenthe

In de Zuid-Hollandse Visie Ruimte en Mobiliteit is het provinciale beleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën al geborgd.

Voor het verankeren van waterrobuust bouwen heeft Utrecht beleid opgenomen in de Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. Wegen met een functie als evacuatie- en herstelroute bij overstromingen komen aan de orde in het Mobiliteitsprogramma 2015-2018. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening van Noord-Holland komt een artikel over waterrobuust inrichten en de motiveringsplicht voor gemeenten. Zeeland gaat samen met Rijkswaterstaat, waterschap, veiligheidsregio en gemeenten werken aan een afwegingskader of ruimtelijke zonering voor (her)ontwikkeling in gebieden met substantiële overstromingsrisico’s en wil dit vervolgens opnemen in het Omgevingsplan 2018-2024. Drenthe heeft in de Omgevingsvisie en de provinciale omgevingsverordening normen voor regionale wateroverlast opgenomen.

Borging waterschappen

Eind 2015 stellen de waterschappen de waterbeheerplannen voor de periode tot en met 2021 vast. In de waterbeheerplannen verankeren de waterschappen de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën voor zover dat relevant is voor het beheer.

Borging gemeenten

Voor gemeenten speelt vooral borging van beleid dat voortvloeit uit het voorstel voor de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Uit een nulmeting Ruimtelijke adaptatie blijkt dat gemeenten vooral wateroverlast hebben opgenomen in hun beleidsdocumenten, zoals bestemmingsplannen en gemeentelijke rioleringsplannen, en in operationele plannen, zoals beheer- en onderhoudsplannen en uitvoeringsprogramma’s. Overstromingsrisico’s, droogte en hittestress zijn in mindere mate vastgelegd, mogelijk omdat deze onderwerpen niet in alle gemeenten aan de orde zijn (zie ook paragraaf 2.2.3, Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie). De Barometer Fysieke Leefomgeving van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevestigt dit beeld. Deze toont dat een meerderheid van de gemeenten een richtinggevende rol voor zichzelf ziet om klimaatadaptieve maatregelen te nemen.

 1. Instructie gebruik Deltaprogramma 2016
 2. Deltaprogramma in kaart
 3. Inleidende samenvatting
  1. En nu begint het pas echt
 4. Uitwerking en implementatie deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  1. Verankering deltabeslissingen en voorkeursstrategieën
  2. Implementatie van de deltabeslissingen
   1. Deltabeslissing Waterveiligheid
   2. Deltabeslissing Zoetwater
   3. Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie
   4. Deltabeslissing IJsselmeergebied
   5. Deltabeslissing Rijn-Maasdelta
   6. Beslissing Zand
  3. Voorkeursstrategieën
   1. Voorkeursstrategie IJsselmeergebied
   2. Voorkeursstrategie Rivieren
   3. Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden
   4. Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta
   5. Voorkeursstrategie Kust
   6. Voorkeursstrategie Waddengebied
   7. Hoge Zandgronden
 5. Deltaplan Waterveiligheid
  1. Inleiding
  2. Voortgang onderzoeken Deltaprogramma 2015
  3. Hoogwaterbeschermingsprogramma
  4. Verkenningen
  5. Planuitwerkingen
  6. Realisatie
  7. Beheer, onderhoud en vervanging
 6. Deltaplan Zoetwater
  1. Programmering en voortgang onderzoeken en maatregelen (2016-2021)
  2. Vooruitblik op toekomstige programmering (>2021)
  3. Voortgang andere relevante lopende projecten
 7. Het Deltafonds: financieel fundament onder het Deltaprogramma
  1. Inleiding
  2. De stand van het Deltafonds
  3. Middelen van andere partners
  4. De financiële opgaven van het Deltaprogramma
 8. Organisatie en aanpak van het Deltaprogramma
  1. Werkwijze Deltaprogramma en vervolgorganisatie
  2. Kennis, markt en innovatie
  3. Internationale samenwerking
  4. De systematiek 'meten, weten, handelen'
 9. Bijlagen
  1. Bijlage 1 - Werkwijze voor de Zoetwaterprogrammering
  2. Bijlage 2 - Geactualiseerde kennis- en onderzoeksagenda Zoetwater
  3. Bijlage 3 - Voortgang afspraken vitale en kwetsbare functies
   1. Bijlage 3.1 - Aanpak nationale vitale en kwetsbare functies
   2. Bijlage 3.2 - Voortgang in het eerste verslagjaar - samenvatting
   3. Bijlage 3.3 - Voortgang per functie
  4. Achtergronddocumenten en downloads
  5. Colofon